Download What's Up! apps on your mobile device
With What's Up! mobile apps you can:
  • Learn about the events happening in the greater region.
  • Find the nearest events to you on a map.
  • Create your own events and share them with everybody else for free.
  • Get notified of important events and information.
  • Vote for your favorite events and bookmark them.
  • Follow the trend of fuel prices.
  • Get public transport departure times and bookmark your most used bus stops.
  • Get the status of public parkings in and around the city.
  • and gain many more benefits!

Manner Angscht virum Computer duerch Computercoursen an einfacher

Sprooch

Dëse Computercours (Internetführerschäin) dauert 24 Stonnen (2

Stonne pro Woch) a kascht 72 Euro. Well eis Coursen en Agrement vum

Ministère de l'Education Nationale hunn, gëtt et duerno och en

offiziellen Diplom.

Mir huele maximal 7 Leit pro Cours un, an d'Coursë ginn op

Lëtzebuergesch gehalen. Mir weisen e bësschen de WORD-Programm,

haaptsächlech awer den Internet mat all senge Méiglechkeeten an

natierlech och e-Mail.

Mir bidden dësen Internetführerschäi fir PC, Apple-Mac an iPad un.

Méi Informatiounen fannt Dir op der Internetsäit vun der

ErwuesseBildung

http://www.erwuessebildung.lu/index.php/de/veranstaltungen

[https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.erwuessebildung.lu%2Findex.php%2Fde%2Fveranstaltungen&h=AT2GT1UnK15zZi7D8IiUbdShULvFfdnSkbWsentHKARR7G4KgKClSIjUelsZSkvMGdqHNPnVYL9Y2no0wlf_Q8R2wwzUe3WxUbcgWUdfGOKsNn1DspUl55_P1fK6Hxm9c6Bv56w-8Kit]

Fir weider Informatiounen oder Umellungen huelt w.e.g

d'Telefonsnummere 447 43 340 oder 447 43 534

#Computerkurs [https://www.facebook.com/hashtag/computerkurs]

#Internetführerschein

[https://www.facebook.com/hashtag/internetf%C3%BChrerschein]

#Computercours [https://www.facebook.com/hashtag/computercours]

#Internetführerschäin

[https://www.facebook.com/hashtag/internetf%C3%BChrersch%C3%A4in]